ต้นสังกัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. โครงการส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน จังหวัดสุรินทร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2. โครงการส่งเสริมชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ จังหวัดสุรินทร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2
3. โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราช บัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2562
4. โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
5. โครงการส่งเสริมชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
6. โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean & Green City) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
7. โครงการประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงาน ตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
8. โครงการส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
9. โครงการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
10. โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562